www.biOsense.dk


Go to contentSikkerhedsdatablad


LEVERANDØR BRUGSANVISNING
Skal altid medbringes til skadestuen eller hospitalet i tilfælde af uheld.Virksomhed

BiOsense
Vidågade 28
6270 Tønder; Tlf. 74 72 57 681.
Hvad hedder stoffet?


Alcapur â
2.
Hvad indeholder det?

Hvor stærk er opløsningen af stoffet?

CAS Nr. 1310-73-2 Natriumhydroksyd i en 15 % og
CAS Nr. 68891-38-3 Natrium Laureth Sulfat i en 2,5 %
vandig opløsning

3.
Hvordan er det mærket?

Hvilke R- og S-sætninger
Gælder for stoffet?

Hvilke mulige farer er der ved stoffet?


Fareklasse C

R 34 Ætsningsfare!
S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og lægen kontaktes.
S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Kan optages gennem indånding, indtagelse, hud- og øjenkontakt.
Virker ætsende og affedtende på huden, kan medføre varige hud- og øjenskader, samt alvorlige skader på slimhinder i næse, svælg og lunger.4.
Hvad skal der gøres af førstehjælp i tilfælde af uheld?

Det er vigtigt, at tilskadekomne hurtigst muligt kommer i behandling!

stænk i øjet:

skal man straks skylle øjnene ved udspilede øjenlåg med rigelig øjenskyllevæske i mindst 15 minutter. Derefter følges den tilskadekomne til hospitalet af en sikkerhedsrepræsentant.

hudkontakt:


fjern forurenet tøj og vask straks den berørte hud med rigelige mængder vand og sæbe. Søg lægehjælp hvis hudiritationen ikke ophører.

indtagelse:

skal tilskadekomne drikke så meget vand som muligt. Er vedkommende bevidstløs må der ikke gives drikke eller fremkaldes opkastning. Den tilskadekomne anbringes i aflåst sideleje, stramtsiddende tøj løsnes og vedkommende følges omgående til hospitalet af en sikkerhedsrepræsentant.
5.
Hvilke forholdsregler gælder ved brand og hvordan bekæmpes branden?


Stoffet er ikke brændbart, men det kan danne eksplosive luftarter ved kontakt med visse metaller eks. aluminium og zink.
Valg af slukningsmiddel er afhængig af omgivende brand.
6.
Hvilke forholdsregler gælder ved spild af stoffet?

Spildes større mængder af stoffet skal det opsamles med et sugende materiale, f. eks. kattegrus. Rengør forurenet område med vand. Brug gummihandsker og beskyttelsesbriller. Forurenet kattegrus bortskaffes via den kommunale modtageordning.
7.
Hvordan håndteres og opbevares stoffet?
Ved fremstilling af brugsopløsninger skal den beregnede mængde alcapur altid langsomt tilsættes den ønskede mængde vand. Må aldrig blandes med syrer.

Stoffet skal opbevares i tætsluttende originalemballage og aldrig sammen med syrer.
8.
Hvilke personlige værnemidler skal bruges for at undgå påvirkning?


Ved arbejde med stoffet skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm og gummihandsker.
9.
Hvilke fysiske og kemiske egenskaber har stoffet?

Form: flydende
Farve: farveløs/svagt gullig
Lugt: lugtneutral
PH: 11,2 i en 1% opløsning
Vægtfylde: 1250 g/liter
Opløselighed i vand: blandbar i alle forhold10.
Hvor holdbar er stoffet og hvordan reagerer det med andre stoffer?


Stoffet er langtids holdbar i tætsluttende beholder af glas eller plast. Det kan reagere med syrer under varmeudvikling samt med metaller og visse organiske stoffer.
11.
Hvilke aktuelle toksikologiske oplysninger findes der om stoffet?


Husk altid at medbringe denne arbejdsplads brugsanvisning til skadestue eller hospital i tilfælde af uheld med stoffet!

Den indeholder vigtige oplysninger til lægen!


Akut og kronisk sundhedsrisiko:

Optages ved indånding, indtagelse, gennem huden og ved kontakt med øjne.

Stoffet er ætsende og kan medføre hud-og øjenskader. Det er sundhedsskadelig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Indånding virker stærkt irriterende og kan forårsage alvorlige ætseskader på luftvejene evt. med dødelig udgang til følge. Kan medføre skade på slimhinder i næse, svælg, bronkier og lunger. Langvarig eksponering kan medføre betændelse i svælg og bronkier, lungebetændelse (pneumonitis). Indånding af større mængder medfører lungeødem, lungeødem kan indtræde mere end 6 timer efter eksponering.

Kontakt med stoffet i koncentreret form kan meget hurtigt medføre alvorlig skade, muligvis med tab af synet til følge.

Ligeledes kan kontakt med det koncentrerede stof medføre alvorlige hudskader.

Indtagelse medfører alvorlige ætseskader i mund, svælg og spiserør.
12.
Hvordan påvirker stoffet miljøet?


Stærk base er farlig for miljøet, må ikke komme i kloakken.
Det vaskeaktive stof er mere end 90 % biologisk nedbrydeligt.13.
Hvordan bortskaffer man stoffet?


Opsamlet spild eller uforbrugt materiale afleveres til kommunal modtagestation.
Kemikalieaffaldskort Nr. 4.32 Gruppe X14.
Findes der regler for transport af stoffet?

Landtransport: klasse 8/42 b
Advarselsskilt: fare 80; UN 182415.
Gælder der særlige lovregler for stoffet?

Stoffet skal mærkes med ”
C” ætsende16.
Findes der andre brugbare oplysninger ?

Nyttige telefonnumre:

112
ALARM Politiet, Brandværn, Ambulance, Miljøvagt
Udarbejdet af:

FH
Biosense ApS
Vidågade 28
6270 Tønder

Dato:


16/12-1998

Revideret

23.05.2003Back to content | Back to main menu