www.biOsense.dk


Go to contentSikkerhedsdatablad


LEVERANDØR BRUGSANVISNINGVirksomhed


PRODUCENT: IMPORTØR og FORHANDLER:
KESLA PHARMA WOLFEN GmbH biOsense
Postboks 030 Vidågade 28
D-06759 Wolfen 6270 Tønder
tlf: 00 49 3493 77853 tlf: 74 72 57 68;
1.
Hvad hedder stoffet?WOFASTERIL E 400

2.
Hvad indeholder det?

Hvordan er det mærket?

100 ml WOFASTERIL:

CAS-Nr: Navn Mængde Mærket EINECS-Nr:
79-21-0 Pereddikesyre 40 g C; R 20/21/22, 35 202-186-8
7722-84-1 Brintoverilte 15 g Xi; R 36/38 231-765-0
64-19-7 Eddikesyre 25 g C; R 35 200-580-7

Og vand til 100 ml (37 g).
3.
Hvilke mulige farer er der ved stoffet?

Ved opvarmning kan stoffet frigive ilt og nære en brand!

Der opstår brandfare, når stoffet kommer i berøring med brændbare stoffer.

Stoffet er sundhedsskadeligt, når det indåndes, indtages og kommer i berøring med hud og øjne.

Det fremkalder alvorlige ætsningsskader.
4.
Hvad skal der gøres af førstehjælp i tilfælde af uheld?

VED STÆNK I ØJET:

Skyl efter med øjenskyllevæske og sørg for, at den tilskadekomne hurtigst muligt kommer under lægebehandling.

VED HUDKONTAKT:

Fjern straks forurenet tøj og skyl berørt hud med rigelige mængder vand.

VED INDÅNDING (ÆROSOL):

Sørg for at tilskadekomne kommer ud i frisk luft og holdes i ro, tilkald læge.

VED INDTAGELSE:

Sørg for at tilskadekomne drikker rigelig mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Ved indtagelse af større mængder tilkaldes læge.
5.
Hvilke forholdsregler gælder ved brand og hvordan bekæmpes branden?
Udgå at stoffet kommer i berøring med brændbare stoffer og undgå opvarmning af beholdere.

Såvidt muligt fjernes truede beholdere fra brandzonen. Ved stærk ophedning kan beholderne sprænges og den udstrømmende ilt kan bevirke en kraftig opblussen af branden.

Brug kun vand, vandtåge eller specialpulver til brandslukning, aldrig almindelig pulver eller skum.

I tilfælde af brand bruges beskyttelsesdragt, tætsluttende beskyttelsesbriller eller helmaske, egnet åndedrætsværn, egnede handsker og sikkerhedsstøvler.

6.
Hvilke forholdsregler gælder ved spild af stoffet?PERSONBESKYTTELSE:
Sørg for god udluftning eller brug egnet åndedrætsværn. Undgå at spildt materiale kommer i kontakt med hud eller øjne. Stop rygning. Undgå at spildt materiale kommer i kontakt med brændbare stoffer. Spildt materiale opsamles i beholdere af plast (PE).

MILJØBESKYTTELSE:
Undgå udslip til afløb, overflade- og grundvand samt til jordbund.


OPRYDNING:
Fortynd restspild med meget vand og bortskyl. Brug aldrig organisk opsugningsmateriale.7.
Hvordan håndteres og opbevares stoffet?


HÅNDTERING:
Håndtering bør ske i velventilerde rum. Brug kun det af producenten anbefalede aftapningsudstyr. Aftappet materiale må aldrig hældes tilbage i originalemballagen. Undgå at materialet kommer i kontakt med katalytisk virkende forbindelser (tungmetaller) og alkaliske forbindelser. Må aldrig blandes med andre desinfektionsmidler. Fjern antændelseskilder og undgå rygning.

OPBEVARING:
Materialet opbevares i kølige ventilerede rum og opretstående i originalemballage. Originalemballagen er forsynet med afgasningsventil, som kun virker, når beholderne står oprejst.
Må aldrig opbevares sammen med brandbare stoffer.
Beskyt mod direkte sollys.8.
Hvilke forholdsregler gælder for brugen af materialet og hvilke værnemidler skal der anvendes for at undgå påvirkning?

Undgå forurening af materialet. Sørg altid for at brugsklare opløsninger fremstilles ved at hælde den afmålte mængde koncentrat i den afmålte mængde vand.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Åndedrætsværn er ikke påkrævet..

Brug handsker af et egnet plastmateriale.
Anvend beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Brug evt. beskyttelsesdragt eller plastforklæde.9.
Hvilke fysiske og kemiske egenskaber har stoffet?


UDSEENDE: flydende med grønlig-gul farve, som langsomt affarves og med en karakteristisk skarp lugt.

pH-VÆRDI: 0-2 i koncentratet; 4-5 i brugsopløsningen 0,1 %

KOGEPUNKT: 105 C ( fraspaltning af ilt.)

FLAMMEPUNKT: 65C

ANTÆNDELSESTEMPERATUR: 160 C

SELVANTÆNDELSE: muligt ved iblanding af organisk stof.

BRANDNÆRENDE: afgiver ilt i afhængighed af den omgivende temperatur.

VÆGTFYLDE: 1,17 g/ml

VANDOPLØSELIGHED: blandbar med vand i alle forhold.10.
Hvor holdbar er stoffet og hvordan reagerer det med andre stoffer?
Stoffet er stabilt ved kølig opbevaring i originalemballagen.

FARRLIGE REAKTIONER:

Ved iblanding af alkaliske stoffer, tungmetaller og organiske forbindelser kan der afhængig af mængdeforholdet ske en mere eller mindre voldsom nedbrydning under fraspaltning af ilt (i ekstremE tilfælde kan der ske selvantændelse.)

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

Stoffet fraspalter ilt i afhængighed af omgivelsestemperaturen.
11.
Hvilke aktuelle toksikologiske oplysninger findes der om stoffet?

Husk altid at medbringe denne brugsanvisning til skadestue eller hospital i tilfælde af uheld med stoffet!

Den indeholder vigtige oplysninger til lægen!
LD 50 (oral, rotte) 315 mg/kg
LD 50 (dermal, kanin) 1400 mg/kg

VIRKNING PÅ MENNESKER:

Indånding: irriterer luftvejene, kan give betændelser i de øverste luftveje.

Hud og slimhinder: stærk irritation, hud misfarves og der kommer blæredannelser.

Øjne: kommer ufortyndet materiale i berøring med øjnene medfører det alvorlige øjenskader.

Indtagelse: medfører blødning fra slimhinder i mund, spiserør og maven. Kan medføre alvorlige organskader.
12.
Hvordan påvirker stoffet miljøet?

I jord og spildevand sker hurtig nedbrydning (reduktion) til ilt og eddikesyre.


13.
Hvordan bortskaffer man stoffet?

Korrekt anvendelse giver ingen affald. Det anbefales, at små mængder affald fortyndes med rigelige mængder vand og bortskylles til kloak.

14.
Findes der regler for transport af stoffet?


Skiltning: farenr. 58 UN-nr. 3105

3105 organisk peroxyd type D flydende.
15.
Gælder der særlige lovregler for stoffet?

Materialet skal mærkes:


O brandnærende og C ætsende

Produktet indeholder: Pereddikesyre og Brintoverilte

R-sætninger: R 8 Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer
R 10 Brandfarlig
R 20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R 35 Alvorlig ætsningsfare

S-sætninger: S 1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
S 3/7/9 Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted
S 14 Opbevares adskilt fra baser, tungmetaller og organiske produkter
S 28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand
S 36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og - briller
S 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, forevis etiketten, hvis muligt
16.
Findes der andre brugbare oplysninger ?


Nyttige telefonnumre:

112
ALARM Politiet, Brandværn, Ambulance, Miljøvagt

KESLA CHEMIE 00 49 3493 7 7854 (oplysninger)
HYGIEJNELABORATORIET 74 72 47 00
Udarbejdet af:

FH/

Biosense ApS
Vidågade 28
DK-6270 Tønder


Udarbejdet den:
20/02/97


Revideret den:

23.05.2003
Back to content | Back to main menu